Home » , » 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan III)

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan III)

Written By: LichsudialiGDCD on Wednesday, September 21, 2016 | 2:44 AM

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan III)


Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
  a/. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất
  b/. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
  c/. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN
  d/.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
  a/. Công nghiệp chế biến
  b/. Nông nghiệp và khai thác mỏ
  c/. Nông  nghiệp và thương nghiệp
  d/. Giao thông vận tải
Câu 3: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở VN?
  a/. Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
  b/. Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất
  c/. Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
  d/. Câu a, b đều đúng

Câu 4 Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là:
  a/. Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ
  b/. Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp
  c/. Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp
  d/. VN trở thành thị trường độc chiếm của Pháp
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?
  a/. Công nhân b/. Nông dân
  c/. Tiểu tư sản d/. Tư sản dân tộc
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng VN?
  a/. Công nhân và tư sản b/. Nông dân và địa chủ
  c/. Nhân dân VN với thực dân Pháp d/. Địa chủ và tư sản
Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?
  a/.Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu
  b/. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
  c/. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
  d/. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc
Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
  a/. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay
  b/. Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
  c/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
  d/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
  a/. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
  b/. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
  c/. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng VN
  d/. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam
Câu 10:Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:
           a/. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
  b/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản
  c/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội
  d/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản
Câu 11: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
          a/. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
  b/. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  c/. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản
  d/. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 12: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  b/. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)
  c/. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  d/. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
Câu 13: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
  a/. Báo Thanh Niên  b/. Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
  c/. Bản án chế độ tư bản Pháp  d/. Báo Người Cùng Khổ
Câu 3: Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?
  a/. Dân chủ vô sản  b/. Dân chủ tư sản
  c/. Dân chủ tiểu tư sản  d/. Dân chủ vô sản và tư sản
Câu 14: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
  a/. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
  b/. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu
  c/. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
  d/. Đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 15: Số nhà 5 D phố Đàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
  a/. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  b/. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
  c/. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
  d/. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 16. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:
a/. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/. Đối đầu căng thẳng,
c/. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.
Câu 17. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:
a/. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,
b/. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
c/. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
d/. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.

Câu 18/. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc:
a/. Xan Phơranxixcô. b/. Niu Ióoc,
c/. Oasinhtơn. d/. Caliphoócnia.
Câu 19. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô):
a/. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
b/. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.
c/. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,
d/. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
Câu 3. Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc:
a/. Tháng 9 - 1967. b/. Tháng 9 - 1977,
c/. Tháng 9 - 1987. d/. Tháng 9 - 1997.
Câu 20. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là:
a/. 24/10/1945, b/. 4/10/1946.
c/. 20/11/1945. d/. 27/7/1945.
Câu 21. Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/. Anh. b/. Pháp.
c/. Mỹ, d/. Nhật
Câu 22. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã có tác động tích cực đến xã hội loài người:
a/. Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp.
b/. Làm thay đổi cơ bản các yếu tố sản xuất,
c/. Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội gắn liền với kỹ thuật hiện đại.
d/. Câu b và c đúng.
Câu 23. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:
a/. Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.
b/. Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí oc tăng lên.
c/. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng,
d/. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai
a/. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động 
b/.Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao
c/. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh
d/. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi 
Câu 25: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực rơ ̃về khoa học-kĩ thuật
a/. Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai
b/. Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi đây là trung tâm  chiến lược để phát triển đất nước 
c/. Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ.
d/. Mĩ chủ yếu là mua bằng phát minh
Câu 26: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai 
a/. Biết xâm nhập thị trường thế giới 
b/. Tác dụng của những cải cách dân chủ 
c/. Truyền thống " Tự lực tự cường"
d/. Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật
Câu 27: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu ( EEC)
a/. Tháng 1-1949 b/. Tháng 5-1955
c/. Tháng 3-1957 d/. Tháng 3-1958
Câu 28: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
a/. Tháng 9-1967 b/. Tháng 9-1977
c/. Tháng 9-1987 d/. Tháng 9-1997
Câu 29: Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai 
a/. Do yêu cầu cuộc sống 
b/. Do yêu cầu chiến tranh thế giới thứ hai
c/. Những thành tựu khoa học- kĩ thuật  cuối thế kỷ XIX đầu thế kỹ XX, tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cách mạng khoa học- kĩ thuật lần hai
d/. Tất cả đều đúng 
Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:
  a/. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
  b/. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
  c/. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
  d/. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment