Home » , » 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan IV)

30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan IV)

Written By: LichsudialiGDCD on Friday, September 23, 2016 | 2:23 AM

30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan IV)


Câu 21: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?
  a/. Công nhân và nông dân
  b/. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
  c/. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
  d/. Câu a, b, c đúng

Câu 22: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  b/.10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  c/. 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
  d/. 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 23: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
  a/. Tháng 3 - 1930
  b/. Tháng 5 - 1930
  c/. Tháng 10 - 1930
  d/. Tháng 12 - 1930
Câu 24: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
  a/. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  b/. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái
  c/. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến
  d/. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
Câu 25: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
  a/. Miền Trung
  b/. Miền Bắc
  c/. Miền Nam
  d/. Trong cả nước
Câu 26: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
            a/. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"
  b/. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"
  c/. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
  d/. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"
Câu 27: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:
  a/. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân
  b/. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất
  c/. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm
  d/. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước
Câu 28: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
  a/. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
  b/. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)
  c/. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
  d/. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
Câu 29: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:
  a/. 19 - 4 - 1931
  b/. 14 - 9 - 1931
  c/. 19 - 4 - 1932
  d/. 14 - 9 - 1932
Câu 30: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là:
  a/. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá.
  b/. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
  c/. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.
  d/. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 31:  Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là:
  a/. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
  b/. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của    trái đất.
  c/. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.
  d/. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
Câu 32: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?
  a/. Mở rộng lãnh thổ.
  b/. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
  c/. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
  d/. Khống chế các nước khác.
Câu 33: Khối quân sự  được thành lập ở Đông Nam Á vào 9/1954 là:
  a/. NATO  b/. CENTO
  c/. SEATO  d/. ASEAN
Câu 34:Những nước tham gia thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á tại Băng Cốc  (8/1967) là:
  a/. Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia.
  b/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây.
  c/. Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia.
  d/. Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia.
Câu 35: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi Vì sao?
  a/. Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập .
  b/. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lựợt tan rã .
  c/. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập .
  d/.Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi .
Câu 36: Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi:
  a/. Ai Cập  b/. Tuynidi
  c/. Angôla  c/. Angiêri
Câu 37: Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản  của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi:
  a/. Năm 1960 "Năm châu Phi" .
  b/. Năm 1962 Angiêri giành được độc lập .
  c/. 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla ra đời .
  d/. Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen  đầu tiên ở Nam Phi .
Câu 38: Vì sao  sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ la tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?
  a/. Ở đây thường xuyên xãy ra cháy rừng .
  b/. Ở đây nhân dân đã đứng lên chống đế quốc Mĩ .
  c/. Ở đây có cuộc cách nổi tiếng nổ ra và thắng lợi ở Cuba .
  d/. Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp tấn công vào nước Mĩ .
Câu39: Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh" ?
  a/. Achentina
  b/. Chi lê
  c/. Nicanagoa
  d/. Cuba
Câu 40 Mĩ trở thành trung tâm kinh tế -  tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào của thế kỉ XX ?
  a/. Thập niên 40 - 50.  b/. Thập niên 50 - 60.
  c/. Thập niên 60 - 70.  d/. Thập niên 70 - 80.
Câu 41: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:
  a/. Kennơđi b/. Nichxơn
  c/. B. Clintơn d/. G. Bush
Câu 42: Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời điểm nào ?
  a/. Năm 1976.   b/. Năm 1994.
  c/. Năm 2004.     d/. Năm 2006.
Câu 43: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớ n của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:
  a/. Mĩ - Anh  - Pháp.   b/. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
  c/. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.   d/. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
Câu 44: Nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng "thần kì" vào những năm 60 - 73 của thế kỉ XX là do:
  a/. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật của thế giới phát triển mạnh.
  b/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Triều Tiên.
  c/. Làm giàu trong cuộc chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam.
  d/. Tất cả các nhân tố trên.

Câu 45: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ?
  a/. Tháng 2/1945  b/. Ngày 12/3/1947
  c/. Tháng 7/1947  d/. Ngày 4/4/1949
Câu 46: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là:
  a/. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .
  b/. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới .
  c/. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .
  d/. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt .
Câu 47:Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?
  a/. Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng .
  b/. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.
  c/. Thế giới đã xãy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.
  d/. Tất cả các lí do trên
Câu 48: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện
  a/. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM ) nă 1972.
  b/. Định ước Henxinki năm 1975.
  c/. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
  d/. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991 )
Câu 49: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ  hai.
  a/. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
  b/. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
  c/. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
Câu 50: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào ?
  a/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
  b/.Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX
  c/.Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX
  d/.Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
Câu 51: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
  a/. Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch
  b/. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng
  c/. Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ
  d/. Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp

Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment