Home » , » 10000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12-phan 5

10000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12-phan 5

Written By: LichsudialiGDCD on Saturday, September 17, 2016 | 9:39 PM

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12

Câu 40: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 1 - 6 - 1946 ở Hà Nội
  b/. 2 - 3 - 1946 ở Hà Nội
  c/. 12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang
  d/. 20 - 10 - 1946 ở Hà Nội

Câu 41: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?
  a/. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do
  b/. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chánh riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp
  c/. Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng và rút dần trong 5 năm
  d/. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ
Câu 42: Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ:
  a/. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta
  b/. Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta
  c/. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao
  d/. Sự suy yếu của lực lượng cách mạng
Câu 43: Trong tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?
  a/. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá
  b/. Chấp nhận cho Pháp đem 15 000 quân ra Bắc
  c/. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự
  d/. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự
Câu 44: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
  a/. Hội nghị Đà Lạt không thành công(18 - 5 1946)
  b/. Hội nghị Phôngtennơblô
  c/. Pháp chiếm Hải Phòng(11 - 1946)
  d/. Tối hậu thư của Pháp ngày 18 - 12 - 1946 đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
Câu 45: Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?
  a/. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)
  b/. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)
  c/. Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh
  d/. Tác phẩm "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh
Câu 46: Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở VN năm 1950 là:
  a/. Hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và "hành lang Đông -Tây" ( Hải Phòng- Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La )
  b/. Hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc bộ và Trung du
  c/. Phòng tuyến "boongke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ
  d/. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 47: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?
  a/. Trận đánh ở Cao Bằng
  b/. Trận đánh ở Đông Khê
  c/. Trận đánh ở Thất Khê
  d/. Trận đánh ở Đình Lập
Câu 48: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:
  a/. Đảng cộng sản Đông Dương
  b/. Đảng cộng sản Việt Nam
  c/. Đảng lao động Việt Nam
  d/. Đông Dương cộng sản Đảng
Câu 49: Lí do chủ yếu trong việc Pháp cử  Nava sang Đông Dương?
  a/. Vì sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, Pháp bị thiệt hại gần 390 ngàn tên, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, có nhiều khó khăn kinh tế, tài chánh
  b/. Vì chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) đã kết thúc
  c/. Vì nhân dân Pháp ngày càng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam
  d/. Vì Nava được Mĩ chấp nhận
Câu 50: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954?
  a/. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
  b/. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
  c/. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
  d/. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954
Câu 51: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
  a/. Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch
  b/. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng
  c/. Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ
  d/. Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp
Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment