Home » , » 50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12

Written By: LichsudialiGDCD on Tuesday, November 15, 2016 | 4:44 PM

                                  50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12

Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
  a/. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất
  b/. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
  c/. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN
  d/.Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
  a/. Công nghiệp chế biến
  b/. Nông nghiệp và khai thác mỏ
  c/. Nông  nghiệp và thương nghiệp
  d/. Giao thông vận tải

Câu 3: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở VN?
  a/. Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
  b/. Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất
  c/. Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
  d/. Câu a, b đều đúng
Câu 4 Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là:
  a/. Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ
  b/. Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp
  c/. Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp
  d/. VN trở thành thị trường độc chiếm của Pháp
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?
  a/. Công nhân b/. Nông dân
  c/. Tiểu tư sản d/. Tư sản dân tộc
Câu 6: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng VN?
  a/. Công nhân và tư sản b/. Nông dân và địa chủ
  c/. Nhân dân VN với thực dân Pháp d/. Địa chủ và tư sản
Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ?
  a/.Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu
  b/. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
  c/. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
  d/. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc
Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
  a/. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay
  b/. Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
  c/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
  d/. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari
Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
  a/. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa
  b/. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp
  c/. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng VN
  d/. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam
Câu 10:Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:
           a/. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước
  b/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản
  c/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội
  d/. Đi từ  chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản
Câu 11: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?
          a/. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn
  b/. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  c/. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản
  d/. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng
Câu 12: Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  b/. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)
  c/. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
  d/. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)
Câu 13: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là:
  a/. Báo Thanh Niên  b/. Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"
  c/. Bản án chế độ tư bản Pháp  d/. Báo Người Cùng Khổ
Câu 3: Việt Nam quốc dân đảng là một Đảng chính trị theo xu hướng nào?
  a/. Dân chủ vô sản  b/. Dân chủ tư sản
  c/. Dân chủ tiểu tư sản  d/. Dân chủ vô sản và tư sản
Câu 14: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
  a/. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
  b/. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu
  c/. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
  d/. Đế quốc Pháp còn mạnh
Câu 15: Số nhà 5 D phố Đàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
  a/. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  b/. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng
  c/. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
  d/. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu 16: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:
  a/. Báo Nhành Lúa
  b/. Báo Người Nhà Quê
  c/. Báo Búa Liềm
  d/. Báo Tiếng Chuông Rè
Câu 17: Từ ngà 7 - 2 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?
  a/. Quảng Châu (Trung Quốc)
  b/. Ma Cao (Trung Quốc)
  c/. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
  d/. Hương Cảng (Trung Quốc)
Câu 18: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
  a/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
  b/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  c/. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  d/. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 19: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản                                                                                        
(3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?
  a/. Thống nhất các tổ chức cộng sản để  thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam
  b/. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua
  c/. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN
  d/. Câu a, b đúng
Câu 20: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị  đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:
  a/. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản
  b/. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
  c/. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
  d/. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc
Câu 21: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?
  a/. Công nhân và nông dân
  b/. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
  c/. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
  d/. Câu a, b, c đúng
Câu 22: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  b/.10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  c/. 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
  d/. 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 23: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
  a/. Tháng 3 - 1930
  b/. Tháng 5 - 1930
  c/. Tháng 10 - 1930
  d/. Tháng 12 - 1930
Câu 24: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
  a/. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  b/. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái
  c/. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến
  d/. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
Câu 25: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
  a/. Miền Trung
  b/. Miền Bắc
  c/. Miền Nam
  d/. Trong cả nước
Câu 26: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
            a/. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"
  b/. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"
  c/. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
  d/. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"
Câu 27: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:
  a/. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân
  b/. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất
  c/. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm
  d/. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước
Câu 28: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
  a/. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
  b/. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)
  c/. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
  d/. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
Câu 29: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:
  a/. 19 - 4 - 1931
  b/. 14 - 9 - 1931
  c/. 19 - 4 - 1932
  d/. 14 - 9 - 1932
Câu 30: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 ?
  a/. Thực dân Pháp nói chung
  b/. Địa chủ phong kiến
  c/. Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp
  d/. Các quan lại của triều đình Huế
Câu 31: Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939?
           a/. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc
  b/. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng
  c/. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình
  d/. Câu a, b đúng
Câu 32: Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 ?
  a/. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
  b/. Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp
  c/. Kết hợp khả năng công khai và nửa công khai
  d/. Câu b, c đúng
Câu 33: Cuộc mitting lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 1 - 8 - 1936, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
  b/. 1 - 5 - 1938, tại Bến Thuỷ, Vinh
  c/. 1 - 5 - 1939, tại Hà Nội
  d/. 1 - 5 - 1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội
Câu 34: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
  a/. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân
  b/. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao
  c/. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh
  d/. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú
Câu 35: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai?
  a/. Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng
  b/. Bọn đế quốc và phát xít
  c/. Bọn thực dân phong kiến
  d/. Bọn phát xít Nhật
Câu 36: Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?
  a/. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu
  b/. Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh
  c/. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách
  d/. Tất cả các nhiệm vụ trên
Câu 37: Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?
  a/. Mặt trận nhân dân phản đế
  b/. Mặt trận dân chủ Đông Dương
  c/. Mặt trận phản đế Đông Dương
  d/. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương
Câu 38: Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 19 - 5 - 1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn
  b/. 15 - 5 - 1939 tại PacBó - Cao Bằng
  c/.  6 - 11 - 1939  tại Bà Điểm - Hóc Môn
  d/. 10 - 5 - 1940 tại Đình Bảng - Bắc Ninh
Câu 39: Khó khăn lớn nhất của nước ta sau cách mạng tháng Tám là:
  a/. Quân Tưởng, Anh dưới danh nghĩa Đồng minh vào VN giải giáp quân Nhật, nhưng lại chống phá Cách mạng VN
  b/. Nạn đói, nạn dốt đe doạ nghiêm trọng đến nhân dân ta
  c/. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng
  d/. Các tổ chức phản cách mạng trong nước ra sức phá hoại chống phá Cách mạng
Câu 40: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 1 - 6 - 1946 ở Hà Nội
  b/. 2 - 3 - 1946 ở Hà Nội
  c/. 12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang
  d/. 20 - 10 - 1946 ở Hà Nội
Câu 41: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?
  a/. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do
  b/. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chánh riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp
  c/. Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng và rút dần trong 5 năm
  d/. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ
Câu 42: Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ:
  a/. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta
  b/. Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta
  c/. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao
  d/. Sự suy yếu của lực lượng cách mạng
Câu 43: Trong tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?
  a/. Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá
  b/. Chấp nhận cho Pháp đem 15 000 quân ra Bắc
  c/. Một số quyền lợi về chính trị, quân sự
  d/. Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự
Câu 44: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?
  a/. Hội nghị Đà Lạt không thành công(18 - 5 1946)
  b/. Hội nghị Phôngtennơblô
  c/. Pháp chiếm Hải Phòng(11 - 1946)
  d/. Tối hậu thư của Pháp ngày 18 - 12 - 1946 đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
Câu 45: Văn bản nào trình bày đầy đủ nhất về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?
  a/. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ chủ tịch(19 - 12 - 1946)
  b/. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (22 - 12 - 1946)
  c/. Một số bài trên báo sự thật (3 - 1947) của Trường Chinh
  d/. Tác phẩm "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh
Câu 46: Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở VN năm 1950 là:
  a/. Hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và "hành lang Đông -Tây" ( Hải Phòng- Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La )
  b/. Hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc bộ và Trung du
  c/. Phòng tuyến "boongke" và "vành đai trắng" xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ
  d/. Tất cả các câu trên đều sai
Câu 47: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?
  a/. Trận đánh ở Cao Bằng
  b/. Trận đánh ở Đông Khê
  c/. Trận đánh ở Thất Khê
  d/. Trận đánh ở Đình Lập
Câu 48: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:
  a/. Đảng cộng sản Đông Dương
  b/. Đảng cộng sản Việt Nam
  c/. Đảng lao động Việt Nam
  d/. Đông Dương cộng sản Đảng
Câu 49: Lí do chủ yếu trong việc Pháp cử  Nava sang Đông Dương?
  a/. Vì sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, Pháp bị thiệt hại gần 390 ngàn tên, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, có nhiều khó khăn kinh tế, tài chánh
  b/. Vì chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) đã kết thúc
  c/. Vì nhân dân Pháp ngày càng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam
  d/. Vì Nava được Mĩ chấp nhận
Câu 50: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954?
  a/. Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng
  b/. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
  c/. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán
  d/. Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954
Câu 51: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
  a/. Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch
  b/. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng
  c/. Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ
  d/. Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp
Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment