Home » , » 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan 1)

30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan 1)

Written By: LichsudialiGDCD on Tuesday, September 20, 2016 | 1:55 AM30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12(phan 1)


Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?
a/. Đứng thứ nhất trên thế giới b/. Đứng thứ hai trên thế giới
c/. Đứng thứ ba trên thế giới d/. Đứng thứ tư trên thế giới
Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/. Hòa bình, trung lập
b/. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người

d/. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:
a/. Lênin. b/. Xtalin.
c/. Goocbachốp d/. Enxin.

Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
a/. Tháng 10 – 1948 b/. Tháng 10 - 1949
c/. Tháng 10 – 1950 d/. Tháng 10 - 1951.
Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
a/. Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
b/. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
c/. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
d/. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,
Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
a/. Ngày 8-8-1967 b/. Ngày 8-8-1977
c/. Ngày 8-8-1987 d/. Ngày 8-8-1997
Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:
a/. Manila. b/. Rangun,
c/. Cuala Lămpơ d/. Giacacta.
Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:
a/. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/. Đối đầu căng thẳng,
c/. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.
Câu 9. Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay:
a/. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các thế lực đế quốc,
b/. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới.
c/. Trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.
d/. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế.
Câu 10. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy" vì:
a/. Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mỹ.
b/. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.
c/. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân,
d/. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.
Câu11. Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/. Angiêri b/. Ai Cập,
c/. Ghinê d/. Tuynid.i

Câu 12. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mỹ latinh đã được mệnh danh là:
a/. "Hòn đảo tự do" b/. "Lục địa mới trỗi dậy".
c/. "Đại lục núi lửa" d/. "Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội"..
Câu 13. Tháng 4/1961, Cuba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong điều kiện:
a/. Đánh thắng sự can thiệp của Mỹ.
b/. Hoàn thành cuộc cải cách dân chủ.
c/. Thành lập Đảng Cộng sản Cuba.
d/. Câu a và b đúng,
Câu 14. Giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ latinh:
a/. Từ năm 1945 đến năm 1959
b/. Từ năm 1959 đến những năm 80 của thế kỷ XX,
c/. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỷ XX.
d/. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay.


Câu 15 Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
a/. Ngày 8-8-1967 b/. Ngày 8-8-1977.
c/. Ngày 8-8-1987. d/. Ngày 8-8-1997.
Câu 16: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:
  a/. Báo Nhành Lúa
  b/. Báo Người Nhà Quê
  c/. Báo Búa Liềm
  d/. Báo Tiếng Chuông Rè
Câu 17: Từ ngà 7 - 2 - 1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp ở đâu?
  a/. Quảng Châu (Trung Quốc)
  b/. Ma Cao (Trung Quốc)
  c/. Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
  d/. Hương Cảng (Trung Quốc)
Câu 18: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
  a/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng
  b/. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  c/. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  d/. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
Câu 19: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản                                                                                          
(3 - 2 - 1930) thể hiện như thế nào?
  a/. Thống nhất các tổ chức cộng sản để  thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam
  b/. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua
  c/. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN
  d/. Câu a, b đúng
Câu 20: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị  đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:
  a/. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản
  b/. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để
  c/. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc
  d/. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc 
Câu 21: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào?
  a/. Công nhân và nông dân
  b/. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
  c/. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến 
  d/. Câu a, b, c đúng
Câu 22: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?
  a/. 3 - 2 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  b/.10 - 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc)
  c/. 3 - 1930 tại Ma Cao (Trung Quốc)
  d/. 10 - 1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 23: Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
  a/. Tháng 3 - 1930
  b/. Tháng 5 - 1930 
  c/. Tháng 10 - 1930
  d/. Tháng 12 - 1930
Câu 24: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?
  a/. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  b/. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái
  c/. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến 
  d/. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân
Câu 25: Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, trung tâm của phong trào cách mạng chủ yếu diễn ra ở đâu?
  a/. Miền Trung
  b/. Miền Bắc
  c/. Miền Nam
  d/. Trong cả nước
Câu 26: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
            a/. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"
  b/. "Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình"
  c/. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến"
  d/. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít"
Câu 27: Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì:
  a/. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân
  b/. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất 
  c/. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm
  d/. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước
Câu 28: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
  a/. Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết
  b/. Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga)
  c/. Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
  d/. Hình thức nhà nước của những nước theo con đường XHCN
Câu 29: Trần Phú, tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương bị Pháp bắt vào:
  a/. 19 - 4 - 1931 
  b/. 14 - 9 - 1931
  c/. 19 - 4 - 1932
  d/. 14 - 9 - 1932 
Câu 30: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 ?
  a/. Thực dân Pháp nói chung
  b/. Địa chủ phong kiến
  c/. Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp 
  d/. Các quan lại của triều đình Huế


Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment